Pozovite nas!

+381.11.269.20.87

Datum poslednje izmene četvrtak, 17 januar 2013 21:36

Preuzmite dokumenta:

 • Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji (DPDL) (80,00KB .pdf) - preuzmi
 • Informativna poreska prijava (IPP) (195,00KB) - preuzmi
 • Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. Stav 1. Tač. 3) i 5) zakona o akcizama (REF-T) (122,00KB) - preuzmi
 • Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. Stav 1. Tačka 3) zakona o akcizama (REF-BP) (87,00KB) - preuzmi
 • Zahtev za refakciju akcize za gasna ulјa (REF-PG) (77,00KB) - preuzmi
 • Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. Stav 1. Tačka 3) i 5) zakona o akcizama (REF-G) (88,00KB) - preuzmi
 • Zahtev za refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. Stav 1. Tačka 6) zakona o akcizama (REF-1) (85,00KB) - preuzmi
 • Refakcija plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti za industrijske svrhe -Podaci o plaćenim računima- (REF-1a) (80,00KB) - preuzmi
 • Refakcija plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se koriste ili će se koristiti za industrijske svrhe -Podaci iz carinskih dokumenata- (REF-1b) (80,00KB) - preuzmi
 • Samoinicijativno prijavljivanje (182,27KB .pdf) - preuzmi
 • Prijava za elektronsko poslovanje (PEP) (91,18KB .pdf) - preuzmi
 • Zahtev za subvencionisanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (ZSD) (75,16KB .pdf) - preuzmi
 • Zahtev za subvencionisanje poreza na zarade (ZSP) (76,32KB .pdf) - preuzmi
 • Poreska prijava za obračun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruje nerezidentni obveznik (PPKD) (67,47KB .pdf) - preuzmi
 • Potvrda o rezidentnosti (POR-1) (99,05KB .pdf) - preuzmi
 • Potvrda o rezidentnosti (POR-2) (224,30KB .pdf) - preuzmi
 • Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize (PP TOA) (59,38KB .pdf) - preuzmi
 • Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (ZOK) (69,03KB .pdf) - preuzmi
 • Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva (IKPS-PPAP) (85,58KB .pdf) - preuzmi
 • Zahtev za upis u registar prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila (ZPTNG) (83,29KB .pdf) - preuzmi
 • Poreska prijava o kumulativnom-godišnjem obračunu akcize (PP OAK) (93,96KB .pdf) - preuzmi
 • Izjava o radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom (I) (63,37KB .pdf) - preuzmi
 • Prijava za evidentiranje poslodavaca (ERP) (71,61KB .pdf) - preuzmi
 • Potvrda o izvršenom evidentiranju u registru poslodavaca (PERP) (63,60KB .pdf) - preuzmi
 • Poreska prijava poreza na dodatu vrednost (PPPDV) (81,33KB .pdf) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (PP OPO) (102,22KB .pdf) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade (PP OPJ) (83,95KB .pdf) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz čl. 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa (PP OPJ-1) (60,39KB .pdf) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine (PP OPJ-2) (83,27KB .pdf) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala (PP OPJ-3) (83,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari (PP OPJ-4) (108,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica (PP OPJ-5) (68,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode (ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, volonterski rad, primanja članova upravnog i nadzornog odbora, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i druga primanja kada se obračunavaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) (PP OPJ-6) (62,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode (prihodi članova učeničke zadruge, članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikuplјanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilјa) (PP OPJ-7) (80,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode - primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja kada se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) (PP OPJ-8) (58,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade (PP OD) (103,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca (PP OD-1) (99,00KB) - preuzmi
 • Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica iz člana 45 st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (INSZ) (105,00KB) - preuzmi
 • Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica sa invaliditetom (INSZ-I) (109,00KB) - preuzmi
 • Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica mlađa od 30 godina (INSZ-M) (107,00KB) - preuzmi
 • Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnike (INSZ-P) (107,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz člana 45 st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ONSZ) (99,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom (ONSZ-I) (100,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina (ONSZ-M) (102,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima (ONSZ-P) (101,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošlјavanja lica sa invaliditetom (OPNR-I) (88,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošlјavanja lica mlađih od 30 godina (OPNR-M) (99,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošlјavanja pripravnika (OPNR-P) (98,00KB) - preuzmi
 • Poreski bilans poslovne jedinice (PBPJ) (81,00KB) - preuzmi
 • Zbirna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica (PDPO) (98,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (PPI-1) (78,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (PPI-2) (88,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon (PPI-3) (90,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava (PPI-4) (90,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica (PDP) (92,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za nedobitne organizacije (PDN) (77,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika (PDO) (79,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti (PPDG-1) (69,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti (PPDG-2) (38,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (PPDG-3) (88,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne plaća po odbitku (PPDG-4) (39,00KB) - preuzmi
 • Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana (PPDG-5) (81,00KB) - preuzmi
 • Prijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike (PPD-SU) (80,00KB) - preuzmi
 • Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda (PPP) (120,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za pravna lica (OPR-1) (40,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za preduzetnika (OPR-2) (48,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje od značaja za utvrđivanje javnih prihoda za fizičko lice nerezidenta (OPR-3) (40,00KB) - preuzmi
 • Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica (PPR-1) (59,00KB) - preuzmi
 • Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji preduzetnika (PPR-2) (59,00KB) - preuzmi
 • Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta (PPR-3) (59,00KB) - preuzmi
 • Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica (PR-1) (56,00KB) - preuzmi
 • Prijava za registraciju preduzetnika (PR-2) (49,00KB) - preuzmi
 • Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta (PR-3) (42,00KB) - preuzmi
 • Potvrda o izvršenoj registraciji (REG) (79,00KB) - preuzmi
 • Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika (PO) (80,00KB) - preuzmi
 • Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošlјavanja lica starijih od 45 godina (OPNR-S) (98,00KB) - preuzmi
 • Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica (PB 1) (74,00KB) - preuzmi
 • Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostlne delatnosti (PB 2) (67,00KB) - preuzmi
 • Dobit od predmeta koncesije (DK) (59,00KB) - preuzmi
 • Ograničenje kamate kod duga povezanom licu (OK) (63,00KB) - preuzmi
 • Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (PK) (48,00KB) - preuzmi
 • Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti (PK 1) (48,00KB) - preuzmi
 • Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva (PK 2) (48,00KB) - preuzmi
 • Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti (PK 3) (48,00KB) - preuzmi
 • Srazmerni iznos ulaganja (SU) (60,00KB) - preuzmi
 • Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika (SU 1) (50,00KB) - preuzmi
 • Srazmerni iznos ulaganja (SU 2) (60,00KB) - preuzmi
 • Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika (SU 3) (45,00KB) - preuzmi
 • Srazmerno stečena imovina statusnom promenom (SI) (60,00KB) - preuzmi
 • Obračun poreskog kredita (ANEKS PB 1) (62,00KB) - preuzmi
 • Obračun poreskog kredita (ANEKS 1 PB 1) (59,00KB) - preuzmi
 • Izjava o porezu na dobit pravnih lica na dobit iz koje je isplaćena dividenda/učešće u dobiti i plaćenom porezu po odbitku na dividende/učešće u dobiti (IPD) (61,00KB) - preuzmi
 • Izjava o plaćenom porezu po odbitku na kamate i autorske naknade (IPD 1) (57,00KB) - preuzmi
 • Konsolidovani poreski bilans (KPB) (60,00KB) - preuzmi
 • Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića na kraju svakog meseca tekuće godine (SZ) (92,00KB) - preuzmi
 • Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika - osiguranika, uz poresku prijavu PP OD o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade zarada (OS) (94,00KB) - preuzmi
 • Obrazac specifikacije uplate doprinosa za svakog obveznika - osiguranika, uz poresku prijavu PP OD-1 o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca (OS-1) (92,00KB) - preuzmi